Terms and conditions of rental

Clauzele contractului includ informațiile din următoarele documente:  Contract de Închiriere, Termeni și Condiții de Închiriere, Fișa de Predare-Preluare de toate specificațiile din Anexele la Contract.

La Cap. 10 al acestui Contract sunt explicate expresiile sau termenii folosiți cu caractere italice în Contract.

 

 1. OBLIGAȚIILE TRANSFERO

1.1. Să transmită Clientului dreptul de folosire asupra autovehiculului ce constitue obiectul Contractului prin: predarea autovehiculului, completarea de asemenea a fișei de predare-preluare, înmânarea cheilor și a actelor mașinii (certificat de inmatriculoare, polită de asigurare RCA) în original sau copii.

  1.2. Să predea autovechiculul Clientului în bună stare de funcționare și în acord cu normele tehnice ale fabricantului, pe baza Fișei de Predare-Preluare.

  1.3. Să asigure Clientului asistentă rutieră, pe teritoriul României pe toată durată contractului, 24h/24, 7 zile/7 în caz de accident sau pană mecanică.

  1.4. Să inlocuiească autovehicului (în limita disponibilitătii), în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu este din vina clientului.

  1.5. În cazul în care Transfero nu va putea înlocui autovehicului, Clientului i  se va restitui partea aferentă costului chiriei calculată proporțional cu durată în care autovehicului nu a putut fi folosit.

  1.6. Transfero  nu este responsabil de pierderile suportate de Client în caz de defectare sau avarie a autovehicului, cu excepția cheltuielilor autorizate de  Transfero pentru reparații. Pentru recuperarea cheltuielilor autorizate clientul trebuie să prezinte și să predea reprezentantuluiTransfero documentele justificative(chitanță, factură).

  1.7. Din momentul predării autovehiculului și pană la reținerea în posesia acestuia, Transfero este exonerata de răspundere pentru daunele provocate terților de autovehicului închiriat Clientului, precum și de taxele sau amenzile rezultate din ocupare abuzivă loc de parcare, nerespectarea legislației rutiere sau a legilor României.

  1.8. Prin eliberarea chitanțelor de completare și anulare ale depozitelor preautorizate, Transfero se degrevează de indisponibilitatea sumelor din contul clientului și recomandă contractare și prezentarea chitanțelor către banca de la care clientul deține cardul.

 

 1. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

  Observație 

În condițiile unei rezervări efectuate telefonic, prin e-mail sau prin intermediul unui terț  (autorizat și/sau colaborator al Transfero) rezervarea poate fi anulată de Transfero, fără a datora nimic clientului sau intermediarului (terț sau partener Transfero), dacă clientul final nu îndeplinește cerințele minime obligatorii pentru închiriere prevăzute în contract și publicate pe site-ul Transfero.

  2.1. Să aibă 21 de ani împliniți, să fie posesorul unui permis de conducere naţional și/sau internațional valabil (obligatoriu permisul internatinal pentru acte emise în tări cu altă scriere decât în alfabetul Latin și pentru cele obținute prin conducere auto cu volan pe dreaptă, Ex UK, India, Australia, Japonia). Permisul trebuie să aibă o vechime de 12 luni de la data emiterii categoriei B. La preluarea mașinii trebuie prezentarea în original a permisul de conducere impreună cu un act de identitate și un card de credit. Utilizarea cardului este obligatorie pentru plata parţială sau totală a contravalorii închirierii. Nu sunt acceptate cardurile pre-pay.

  2.2. Să nu permită conducerea autovechicului decât Persoanelor Autorizate de Transfero și menționate în Contract de reprezentații Transfero.

  2.3. Pentru fiecare șofer adițional (se acceptă maximum 3 șoferi adiționali / contract de închiriere) se percepe o taxa de 70.00 LEI/ șofer adițional și se acceptă înscrierea  în contract a acestora prin semnarea personală a prezentului contract.

  2.4. Să nu conducă Autovehicului sub influența alcoolului, a medicamentelor ce influnțează capacitatea de conducere sau a substanțelor ilegale.

  2.5. Să nu părăsească cu Autovehicului teritoriul României decât dacă are acordul scris de către Transfero.

  2.6 Să uitilizeze Autovehiculul închiriat în conformitate cu recomandările fabricantului și cu indicațiile Transfero.

  2.7. Să nu depășească sarcina maximă autorizată a autovehicului, prevăzută în certificatul de înmatriculare.

  2.8. Să nu conducă autovehiulul în afara suprafețelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, închise circulației publice. În caz contrar (conform starea auto la predare și fișa predare-primire) Transfero poate amâna deblocarea depozitului de garanție pană la verificarea / spălarea mașinii,  poate incasa parțial sau integral depozitul minim dacă masină reprezintă defecțiuni / avarii noi.

  2.9. Să anunțe imediat Transfero referitor la orice avarie nouă, momentul în care  a fost produsă / constatată, și să respecte întocmai procedura indicată de Transfero.

2.10. Să nu facă și să nu permită intervenții tehnice / estetice autovehiculului fără permisiunea Transfero.

 2.11. Să accepte, la cererea Transfero, schimbarea temporară a autovehicului  în vederea efectuării reviziilor periodice sau a unor intervenții.

 2.12. În caz de daună, să îndeplinească toate formalitătile de declarare a daunei prevăzute de lege, explicate în Cap.7 al acestui Contract.

  2.13. Să înștiințeze Transfero, la cererea acesteia, cu privire la locul unde se află autovehicului și să permită examinarea autovehiculului de către reprezentanții Transfero, în maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

  2.14. Să nu folosească autovehiculul la taximetrie; scoală de șoferi; activităti de împingere-tractare; curse; antrenamente concursuri; transportul substanțelor periculoase, care pot deteriora starea autovehicolului.

  2.15 Animalele de companie (ex.:câini, pisici) pot fi transportate  în mașinile Transfero numai în cutii (cuști, genți) speciale, închise pe durată călătoriei.

  2.16. Să nu vândă, gajeze sau dispună de autovehicul  orce alt mod decât cel agreat prin prezentul Contract ,să nu utilizeze autovehiculul scopuri ilegale / ilicite.

  2.17. În cazul furtului autovehiculului, Clientul se obligă să înștiințeze imediat Transfero și să declare, în momentul constatării, evenimentul infracțional Organelor de Poliţie.

  2.18. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligațiile clientului prevăzute în Capitolul 2 ( excepție punctul 2.1-  cazul în care Transfero are dreptul de a anula unilateral rezervarea fără restituirea sumelor în caz de avans încasat) se incasează integral depozitul de garanție.

 

  3 OBLIGAȚII PRIVIND LIVRAREA, ÎNLOCUIREA ŞI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI 

  3.1. Livrarea și restituirea autovehiculului se vor face la locul, data și ora stabilite de Client împreună cu Transfero și menționate în formularul de rezervare și Contract. Restituirea autovehiculului în alt loc decât cel în care  fost livrat se face numai cu acordul Transfero  și poate ocaziona taxe suplimentare ce vor fi încasate de Transfero din valoarea depozitului de garanție, dacă, Clientul decide locația de predare ulterior preluării mașinii. Restituirea este efectivă în momentul semnării de predare de către Transfero și Client.

3.2 Pentru autovehicule returnate în afara orelor de program (weekend și / sau nocturnă) sau condiții meteo care împiedică verificarea mașinii, se prelungește responsabilitatea clientului pentru eventuale avarii, respectiv deblocarea garanțiilor pană la orele 12 din următoarea zi lucrătoare.

  3.3. Abandonarea de către client a autovehiculului, fără a preda cheia unui reprezentant Transfero și  fără semnarea bilaterală  de preluare poate atrage pierderea integrală a  depozitului de garanție. Cu acordul Transfero, Clientul poate preda autovehicolul unui terț, colaborator al Transfero, pe baza formularului de predare-primire semnat bilateral. În acest caz depozitul preautorizat se returnează clientului după reintrarea în  posesia Transfero a autovehicolului, dacă acesta nu prezintă lipsuri / avarii noi.

  3.4. Taxele de parcare pe timpul preluării-predării și utilizării mașinii închiriate de la Transfero revin în  totalitate Clientului.

  3.5. În cazul înlocuirii autovehicolului se completează o nouă fișă de Predare-Primire. Dacă asigurările opționale nu mai sunt valabile sau autovehicolul dat la schimb este dintr-o clasă superioară, Clientul va achita asigurările opționale corespunzătoare mașinii actuale, respectiv diferența.

  3.6. Clientul are obligația de a returna autovehicolul cu aceeași cantitate de combustibil pe care  avut-o la începutul perioadei de închiriere. În caz contrar, Clientului i se va incasa o taxă  de 90,00 RON și contravaloarea combustibilului lipsă, calculat după estimarea Transfero (rotunjire la optimea inferioară de combustibil În rezervor) la tariful de 8,00 RON/litru. Nu se acordă credit pentru combustibilul în plus față de cantitatea iniţială furnizată de Transfero.

  3.7. Alimentarea de către client, a  autovehiculului închiriat de la Transfero, cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în talon) atrage după sine obligația clientului de a suporta integral costul de tractare, reparație și realimentare corespunzătoare .

  3.8. Călătoria în afara granițelor ţării are o limită de 400 km/zi iar tariful închirieri este cel de 1-3 zile, indiferent de perioada și numărul zilelor de închiriere. Taxele pentru obținerea documentelor necesare tranzitului granițelor revin integral clientului  și se achită cu minim 3 zile înainte de ieșirea din ţară .

Pentru depăsirea cu  10% a numărului de km comunicați inițial, tariful de închiriere poate crește cu până la 15% din prețul de listă de 1-3 zile al clasei auto închiriate. Diferenţa se calculează și se încasează la preluarea mașinii, conform fișei de predare-primire.

  3.9. Depozitul de garanție pentru ieșirea din ţară este dublu și se blochează pe cartea de credit a clientului.

  3.10. În caz de defecțiuni / evenimente rutiere, petrecute în afara granițelor ţării, Clientul are obligația, conform contractului semnat la preluarea mașinii, de a returna masina în interiorul granițelor României, suportând integral costurile.

  3.11. În cazul în care la returnare autovehicolul necesită mai mult decât  procedura standard de spălare pentru readucerea la starea anterioară închirierii,

Clientul este de acord cu plata contravalorii  200,00 RON. Pentru tapițerie scaun de copil taxa  de curăţare este de 25,00 RON.

  3.12. În cazul pierderii sau deteriorării cheilor, al actelor originale sau al   Opționalelor: GPS , scaun copil,  staţie radar, pierdere jeton de parcare,

pierdere plăcute de înmatriculare, Transfero poate reţine parțial sau  total valoarea depozitului minim de 450,00 RON.

  3.13. În situația cumulării a 2 sau mai multe din situațiile  menționate la pct 3.11, clientul are obligația de a suporta diferenţa peste 450,00 RON dacă

costul de reducere a  mașini / opționalelor la starea initială depăseste această contravaloare.

  3.14. Următoarele situații sunt asimilate furtului autovehicolului săvârșit de către Client sau cu complicitatea Clientului.

 1. a) depăsirea termenului de restituire al autoturismului cu peste 24 ore, în lipsa unei înțelegeri între părţi privind prelungirea perioadei de închiriere și plata contravalorii acestei prelungiri.
 2. b) lipsa sesizării Organelor de Poliţie în cazul dispariției autovehicolului, lipsa confirmării plângerii din partea Poliției și neprezentarea cheii originale a mașinii.

  3.15. La returnarea autovehicolului este acceptată o întârziere de până la 3 ore, față de ora menționată în Contract, fără a ocaziona taxe suplimentare doar cu acordul prealabil al Transfero.  În acest caz, clientul se obligă să returneze autovehicolul spălat. Pentru o întârziere  anunțată  mai mare de 3 ore se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloarea unei zile închiriere la Tariful de listă .

3.16. Perioadele de prelungire, agreate de comun acord cu Transfero, se   achită la cea mai apropiată agenție Transfero, sau la cel  apropiat  Oficiu Poștal, în maxim 24 ore de la primirea acordului de prelungire de la Transfero. În caz contrar, nerestituirea autovehicolului conform contractului  se asimilează furtului și  se supune imediat în  atenția Organelor de cercetare.

  3.17. Neanunțarea întârzierii duce la perceperea tarifelor pentru întârzierile anunțate conform (3.15)  plus un tarif suplimentar de 30,00 RON pentru fiecare oră de întârziere, până la predarea autovehicolului.

3.18. În cazul în care Clientul nu restituie autovehicolul și nici nu se prelungește de comun acord cu Transfero perioada de închiriere, Clientul se obligă la plata penalitătilor calculate la Tariful de listă (conform 3.14  3.15 )

  3.19  În cazul care Clientul întarzie  predarea autovehiculului fără avea acordul Transfero, Transfero are dreptul să îl  ridice din posesia Clientului pe riscul acestuia din urmă.

  3.20 Transfero nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele obiecte uitate în autovehicol de către Clienți și neidentificate la predarea autovehicolului.

 

 1. ASIGURĂRI  

  4.1. Autovehicolul are asigurare RCA și asigurare CASCO. Asigurarea persoanelor  și a bunurilor acestora din auto închiriat sunt conforme cu Normele  privind RCA.

   4.2. Clientul nu va purta responsabilitatea în caz de avarii cauzate de catastrofe naturale, atât  timp cât  respectă legislația rutieră în  vigoare.

   4.3. Asigurările nu acoperă pierderea, furtul sau  distrugerea bunurilor  aparținând Clientului sau  însoțitorilor săi, aflați  autovehicol.

 

 1. EXCLUDERI DE LA ASIGURĂRI

Clientul depune la preluarea mașinii un depozit numit Garaniție  obligatorie, în valoare de 450 RON și răspunde de repararea și plata integrală a  daunelor colaterale,  următoarele situații:

-nerespectarea obligațiilor prevăzute la Cap.2, precum paragrafele 3.3, 3.14  ale acestui Contract

-deteriorarea habitatului, avarierea părţii inferioare a autovehicolului, jantelor,  anvelopelor

-deteriorarea partială sau totală provocată ca urmare a fumatului în interiorul mașinii, și/sau în  timpul aflării acestuia în apropierea mediilor inflamabile

-furtul Autovehicolului cu tot cu actele originale și  cheile mașinii

-orce altă excludere de la asigurarea CASCO

 

 1. TERMENI CONDIȚII DE PLATĂ  

  6.1. Clientul plăteste integral, la semnarea Contractului, închirierea (mașinii   opționale), asigurările obligatorii  și opționale  și eventualele taxe suplimentare.

   6.2. Facturarea se face în RON la data semnării contractului.

   6.3. Tarifele nu includ: costurile carburanților, taxele de drum, amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare sau costuri rezultate în urma acțiunilor Autoritătilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durată închirierii. Plata integrală a  acestor sume vor fi în sarcina Clientului.

   6.4. Sumele plătite nu se rambursează decât la inițiativa Transfero.

   6.5. Clientul trebuie să achite totalul obligațiilor financiare rămase, conform Contractului, în momentul predării autovehiculului, în baza documentului de plată emis de Transfero.

6.6. Orice sumă datorată de Client către Transfero, conform prezentului Contract, poate fi încasată de Transfero de pe cartea de credit a Clientului, sau din mijloacele de plată lăsate de către acesta, fără somație prealabilă. Orice valoare încasată în lipsa clientului, cu acordul acestuia prin semnarea condițiilor prezente, se finalizează cu transmiterea din partea Transfero a  unui email  max 48 ore, conținând chitanțele corespunzătoare încasării.

 6.7. În cazul întârzierii plăţii, peste termenul stipulat în Contract, se percep penalități  în valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere.     

6.8. Restituirea către client  a oricăror diferențe de sume, provenite exclusiv din contravaloarea închirieri și/sau opționale, se face sub formă de voucher valabil 12 luni, în Rețeaua Transfero.

 

 1. PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNE  

  7.1. Clientul are obligația de a anunța imediat Transfero și de a  raporta Organelor de poliție orice daună descoperită la autovehiculul închiriat .

  7.2. Dacă dauna are autor necunoscut, Clientul are obligația de a  obține, înainte de restituirea mașinii, Autorizația de Reparație de la Organele de  Poliţie.

  7.3. Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului, acesta are obligația ca pe langă Autorizația de Reparație să prezinte odată cu predarea mașinii  a Procesul Verbal eliberat de Organele de Politie; de asemenea Clientul are obligația de  a da  o Declarație scrisă la sediul Transfero.

  7.4. În  cazul în care vinovat de producerea accidentului este Clientul sau un alt participant la trafic, Clientul are obligația de a  completa Constatarea amiabilă sau de a obține de la Organele de  Politie Autorizația de Reparație împreună cu Procesul Verbal constatator și copia după asigurarea RCA a vinovatului, dacă acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligația de a da o Declarație scrisă la sediul Transfero.

  7.5. În  toate cazurile descrise anterior Clientul are obligația de a verifica menționarea tuturor daunelor constatate în Autorizația de Reparație.

 

 1. PRELUNGIREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI  

  8.1. Termenii prelungirii, incetării sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliți decât cu acordul Transfero.

  8.2. Contractul poate fi prelungit prin acordul ambelor părți prin încheierea unui Act Adițional la Contract. Intenția Clientului de prelungire  a Contractului se comunică  Transfero cu minimum 24 de ore înaintea expirării Contractului. Tariful agreat se achită în aceleași  condiții stipulate  Cap.6 al prezentului Contract.

  8.3. Contractul încetează de drept la sfârșitul perioadei de închiriere.

  8.4. Contractul poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părtilor  sau ca efect al rezilierii.

  8.5. Contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate prealabilă,   fiind un pact comisoriu de grad patru în  următoarele cazuri:

 1.  a) Dizolvarea, închiderea, reorganizarea sau declanșarea procedurii falimentului Clientului
 2. b) Începerea urmăririi penale impotriva Clientului, sau a reprezentanților acestuia
 3. c) Decesul Clientului  sau pierderea capacității de exercițiu
 4. d) Nerespectarea orcarei clauze agreata de părţi prin inchierea prezentului Contract.

   8.6 În cazul în care reziliază Contractul, Transfero înștiințează Clientul telefonic, prin fax sau prin postă electronică.

   8.7 În  cazul încetării Contractului înainte de termen, cât și în cazul rezilierii, Clientul are obligația de a preda  autovehicolul în termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

  9.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare  a  obligațiilor reciproce prevăzute de prezentul Contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii și  ale prezentului Contract.

   9.2. Clientul este pus  de drept  în întârziere pentru toate obligațiile asumate în Contract și  nerespectate ca atare la termene.

   9.3. Prezentul acord este supus legilor din România. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acest Acord va  fi rezolvat  întâi pe cale  amiabilă și în caz de eșec, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

   9.4. Pentru orice dispută, prezentul acord constitue o dovadă.

 

 1. INTERPRETARE

Clientul este semnatul Contractului; Clientul poartă răspunderea juridică și pentru șoferii adiționali menționați în Contract.

Transfero desemnează SC Transfero Turistic SRL și reprezentanții societăţii.

Persoanele autorizate sunt menționate în Contract sau reprezentanți ai Transfero.

Contractul include informațiile din următoarele documente: Contract de închiriere, Termeni și Condiții de Închiriere, Fișa de Predare-Preluare și toate specificațiile din Anexele la Contract.

Tarifele Publice de închiriere sunt  stabilite RON și sunt afișate pe Internet la adresa : www.transfero.ro

Tariful de lista  reprezintă tariful pentru o zi de închiriere ( 24h) corespunzătoare Autovehiculului închiriat.